Rekonwersja dla żołnierzy

UDZIELANIE POMOCY FINANSOWEJ NA PRZEKWALIFIKOWANIE ZAWODOWE

Przekwalifikowanie zawodowe to zmiana posiadanych przez uprawnionego kwalifikacji zawodowych na inne w celu wykonywania nowego zawodu, nabycie nowych kwalifikacji w ramach tego samego zawodu, uzyskanie innych kwalifikacji zawodowych niezbędnych do funkcjonowania na rynku pracy, uzyskanie certyfikatu, licencji, zdanie egzaminu lub uzyskanie wpisu na listę uprawnionych do wykonywania zawodu. Cel przekwalifikowania: uzyskanie umiejętności i kwalifikacji niezbędnych do podjęcia zatrudnienia na cywilnym rynku pracy.

Uprawnieni:
• żołnierz zawodowy na 2 lata przed zwolnieniem z zawodowej służby wojskowej, o ile pełnił te służbę co najmniej 4 lata;
• były żołnierz zawodowy w okresie 2 lat od dnia zwolnienia z zawodowej służby wojskowej o ile pełnił tę służbę co najmniej 4 lata;
• małżonka / małżonek żołnierzy zawodowych, którzy zginęli lub ponieśli śmierć w wyniku wykonywania obowiązków służbowych- bezterminowo;
• dzieci żołnierzy zawodowych, którzy zaginęli lub ponieśli śmierć w wyniku wykonywania obowiązków służbowych- o ile nie przekroczyły osiemnastego roku życia, a w razie uczęszczania do szkoły lub odbywania studiów w szkole wyższej — 25 roku życia.
Wysokość limitów pokrywanych kosztów przeznaczonych na przekwalifikowanie zawodowe:
• żołnierz i były żołnierz zawodowy:
– po 4 latach zawodowej służby wojskowej – (2400 zł);
– po 9 latach służby wojskowej – (4800 zł);
– po 15 latach służby wojskowej – (7200 zł);
– zwolniony wskutek orzeczenia przez WKL trwałej lub czasowej niezdolności do pełnienia zawodowej służby wojskowej powstałej w następstwie wypadku lub choroby pozostających w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej – 300% limitu;
• małżonka/małżonek oraz dzieci żołnierzy zawodowych którzy zaginęli lub ponieśli śmierć w wyniku wykonywania obowiązków służbowych każda osoba uprawniona – 300% limitu.

W ramach przekwalifikowania istnieje możliwość pokrycia kosztów:
• przejazdów z miejsca zamieszkania do ośrodka szkolenia i z powrotem (warunek: przejazd odbywa się na odległość powyżej 50 km w jedną stronę) – do wysokości 20 przejazdów, których koszt jednostkowy nie przekracza ceny biletu jednorazowego w 2 klasie pociągu wg taryfy pośpiesznej z uwzględnieniem przysługujących ulg, za wyjątkiem biletów na miejsca rezerwowane, sypialne lub do leżenia; wszystkie przejazdy muszą być udokumentowane;
• noclegów w miejscu szkolenia lub praktyki (warunek: przejazd odbywa się na odległość powyżej 50 km w jedną stronę) – do wysokości równowartości 30 noclegów, których koszt jednostkowy nie przekracza 300% ryczałtu za noclegi określonego dla pracowników zatrudnionych w sferze budżetowej; wszystkie noclegi muszą być udokumentowane.

Druk oświadczenia o wysokości faktycznie poniesionych kosztów można pobrać ze strony Wojskowego Biura Emerytalnego w Gdańsku, w zakładce: druki/przekwalifikowanie zawodowe.
Przydzielona pomoc finansowa jest opodatkowana zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości – 10%.