Rekonwersja dla żołnierzy

KIEROWCA ZAWODOWY

UDZIELANIE POMOCY FINANSOWEJ NA PRZEKWALIFIKOWANIE ZAWODOWE 

Przekwalifikowanie zawodowe to zmiana posiadanych przez uprawnionego kwalifikacji zawodowych na inne w celu wykonywania nowego zawodu, nabycie nowych kwalifikacji w ramach tego samego zawodu, uzyskanie innych kwalifikacji zawodowych niezbędnych do funkcjonowania na rynku pracy, uzyskanie certyfikatu, licencji, zdanie egzaminu lub uzyskanie wpisu na listę uprawnionych do wykonywania zawodu. Cel przekwalifikowania: uzyskanie umiejętności i kwalifikacji niezbędnych do podjęcia zatrudnienia na cywilnym rynku pracy.

Jako Ośrodek Szkolenia Kierowców posiadamy bogatą ofertę szkoleń, które odpowiadają na potrzeby rynku pracy. Od kilku lat zajmujemy się rekonwersją żołnierzy zawodowych, mamy doświadczenie we współpracujemy z Wojskowym Biurem Emerytalnym.

Druk zaświadczenia o rodzaju szkolenia jakie odbywają się w Naszym Ośrodku, który należy przekazać odnośnym władzom, zawsze wystawiamy po konsultacjach z osobą zainteresowaną. Zawiera on niezbędne dane o osobie chcącej podjąć szkolenie, o Ośrodku Szkolenia oraz o wysokości kosztów za szkolenie.
Po otrzymaniu pozytywnej decyzji z Wojskowego Biura Emerytalnego w Gdańsku rozpoczynamy szkolenie.

W ramach przekwalifikowania istnieje możliwość pokrycia kosztów:

• kursu na prawo jazdy wybranej kategorii;

• kursu kwalifikacji zawodowej kierowców do wybranej kategorii  (kwalifikacja wstępna przyspieszona);

• egzaminów państwowych.

Uzyskanie zaświadczenia o ukończonym kursie na prawo jazdy wybranej kategorii oraz certyfikatu wraz świadectwem kwalifikacji, jest niezbędne do funkcjonowania na rynku pracy kierowców zawodowych. Zdanie egzaminu państwowego ma na celu uzyskanie wpisu do prawa jazdy, które uprawnia do wykonywania zawodu.

Uprawnieni do otrzymania pokrycia kosztów na przekwalifikowanie:

• żołnierz zawodowy na 2 lata przed zwolnieniem z zawodowej służby wojskowej, o ile pełnił te służbę co najmniej 4 lata;
• były żołnierz zawodowy w okresie 2 lat od dnia zwolnienia z zawodowej służby wojskowej o ile pełnił tę służbę co najmniej 4 lata;
• małżonka / małżonek żołnierzy zawodowych, którzy zginęli lub ponieśli śmierć w wyniku wykonywania obowiązków służbowych- bezterminowo;
• dzieci żołnierzy zawodowych, którzy zaginęli lub ponieśli śmierć w wyniku wykonywania obowiązków służbowych- o ile nie przekroczyły osiemnastego roku życia, a w razie uczęszczania do szkoły lub odbywania studiów w szkole wyższej — 25 roku życia.

Wysokość limitów pokrywanych kosztów przeznaczonych na przekwalifikowanie zawodowe / mogą się zmienić /:

  •  żołnierz i były żołnierz zawodowy :
  • po 4 latach zawodowej służby wojskowej – (3082,50 zł)
  • po 9 latach służby wojskowej – (6165 zł)
  • po 15 latach służby wojskowej – (9247,50 zł)
  • zwolniony wskutek orzeczenia przez WKL trwałej lub czasowej niezdolności do pełnienia zawodowej służby wojskowej powstałej w następstwie wypadku lub choroby pozostających w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej- 300% limitu
  • małżonka/małżonek oraz dzieci żołnierzy zawodowych ,którzy zaginęli lub ponieśli śmierć w wyniku wykonywania obowiązków służbowych każda osoba uprawniona- 300%limitu.

Przyznana pomoc finansowa zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi dochód, od którego pobiera się przed udostępnieniem świadczenia zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości  10% należności. 

Wolne od podatku dochodowego są świadczenia do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 3000,00 zł (art. 21 ust. 1 pkt. 38 ustawy).

Źródło:http://oazgdynia.wp.mil.pl/pl/10.html