Prawo Jazdy

Prawo jazdy otrzymuje osoba, jeżeli:

 • osiągnęła wymagany dla danej kategorii wiek,
 • uzyskała orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem, o ile jest ono wymagane,
 • odbyła wymagane dla danej kategorii szkolenie,
 • zdała z wynikiem pozytywnym egzamin państwowy wymagany dla danej kategorii,
 • uprzedzona o odpowiedzialności karnej za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy oświadcza, że zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej przez 185 dni w każdym roku kalendarzowym ze względu na swoje więzi osobiste lub zawodowe albo gdy nie jest związana z miejscem zawodowo , że przebywa na terytorium Rzeczypospolitej polskiej z zamiarem stałego pobytu albo przedstawi zaświadczenie, że studiuje co najmniej od sześciu miesięcy. 

Aby uzyskać Profil Kandydata na Kierowcę, który wydaje na podstawie poniżej wymienionych wymogów ustawowych, odpowiedni względem miejsca zameldowania Wydział Komunikacji:

 • formularz wniosku o wydanie prawa jazdy dostępny w Naszym ośrodku lub na stronie internetowej Urzędu: www.gdynia.pl,
 • orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem,
 • orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem-wymagane do prawa jazdy kategorii C,CE,D,
 • kserokopię posiadanego prawa jazdy, jeżeli już jakieś mamy,
 • kolorową fotografię o wymiarach 35 × 45 mm – na wprost, fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku,
 • zgoda rodzica na uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdem przez osobę poniżej 18 roku życia

 Przy składaniu wniosku będzie również potrzebny dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość /do wglądu w wydziale Komunikacji/ .