Świadectwo kwalifikacji zawodowej

Podstawa prawna szkoleń zawodowych kierowców:
W Polsce w dniu 17 listopada 2006 r. ogłoszono ustawę o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmienianie ustawy- Prawo o ruchu drogowym, na podstawie dyrektywy nr 2003/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lipca 2003 r., w której określono, że z dniem 10 września 2008 roku kierowcy autobusów oraz z dniem 10 września 2009 roku kierowcy ciężarówek, którzy uzyskali prawo jazdy kat. ,,D” lub „C” po tych terminach, muszą przed podjęciem pracy w zawodzie kierowcy ukończyć kurs kwalifikacyjny z zakresu kwalifikacji wstępnej lub kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, zakończone egzaminem sprawdzającym, po którym uzyskają świadectwo kwalifikacji zawodowej wydane przez Wojewode odpowiedniego ze względu na miejsce szkolenia.
Jednocześnie kierowcy, którzy uzyskali uprawnienia kat. ,,D” przed dniem 10 września 2008 roku oraz kierowcy, którzy uzyskali uprawnienia kat. „C” przed dniem 10 września 2009 roku, muszą ukończyć szkolenie okresowe, po którym uzyskają świadectwo kwalifikacji zawodowej wydane przez Kierownika Ośrodka Szkolenia.
Wszyscy kierowcy zawodowo wykonujący przewóz drodowy, którzy ukończą szkolenie na podstawie nowych przepisów tj. kwalifikację wstępną lub szkolenie okresowe mają obowiązek wymienić prawo jazdy przed przystąpieniem do pracy na stanowisku kierowcy.
Celem wymiany prawo jazdy jest wpis w tym dokumencie świadectwa kwalifikacji zawodowej oraz badań psychologicznych i lekarskich.
Kierowco pamiętaj jedynym dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań do pracy na stanowisku kierowcy jest prawo jazdy z odpowiednimi wpisami.
Wymiana prawo jazdy następuje na podstawie kopii dokumentów (oryginały do wglądu):
• Świadectwa kwalifikacji zawodowej,
• Orzeczenia psychologicznego,
• Orzeczenia lekarskiego.
Złożonych w wydziale komunikacji odpowiednim na miejsce zamieszkania.
Pamiętaj, że o rodzaju szkolenia decyduje data wydania po raz pierwszy uprawnień danej kategorii prawa jazdy.
Kurs kwalifikacyjny i szkolenie okresowe kierowców: art. 39a ust. 1 pkt. 5 i 6 Ustawy o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 z późn. zm.), terminy pierwszych obowiązkowych szkoleń okresowych: art. 3 Ustawy o zmianie Ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie Ustawy – prawo o ruchu drogowym, (Dz. U. z 2006 r. Nr 235, poz. 874 z późn.), nakłada obowiązek na kandydatów na kierowców i kierowców zawodowych ukończenia odpowiedniego kursu zawodowego.
Cel kursów kwalifikacyjnych i szkolenia okresowego kierowców zawodowych:
Od współczesnego kierowcy zawodowego oczekuje się coraz wyższych i możliwie wielostronnych kwalifikacji zawodowych. Podyktowane jest to głównie stanem i perspektywami rewolucji naukowo-technicznej oraz towarzyszącymi jej procesami: mechanizacji, automatyzacji, chemizacji, komputeryzacji, intelektualizacji pracy i jej humanizacji.
W tym celu na terenie całej Unii Europejskiej wprowadzono nowe kursy kwalifikacyjne i szkolenia okresowe dla kierowców zawodowych, które mają za zadanie poprawę bezpieczeństwa drogowego i bezpieczeństwa kierowcy, a także podniesienie kompetencji kierowców, tzn., aby nabywający kwalifikacje kierowca mógł bezpośrednio – po ich osiągnięciu – wykonywać zadania zawodowe zgodnie ze standardami wymaganymi na danym stanowisku kierowcy zawodowego, tj. z zachowaniem przepisów bezpieczeństwa, norm czasowych, jakości itp.
Kandydat na kierowcę zawodowego w trakcie szkolenia powinien nabyć niezbędnej wiedzy i umiejętności do wykonywania przewozu drogowego w zakresie:
• znajomości właściwości technicznych i zasad działania elementów bezpieczeństwa pojazdu,
• umiejętności optymalizacji zużycia paliwa,
• umiejętności zapewnienia bezpieczeństwa w związku z przewożonym towarem,
• umiejętności zapewnienia bezpieczeństwa pasażerom,
• umiejętności bezpiecznego mocowania ładunków,
• umiejętności stosowania przepisów dotyczących wykonywania transportu drogowego,
• umiejętności zapobiegania zagrożeniom związanym z wykonywanym zawodem, w tym bezpieczeństwo na drodze i bezpieczeństwo środowiska,
• umiejętności w zakresie prawidłowej obsługi i logistyki, w tym kształtowanie wizerunku firmy oraz znajomość rynku w przewozie drogowym i jego organizacji.