PRZEKWALIFIKOWANIE ZAWODOWE ŻOŁNIERZY

KIEROWCA ZAWODOWY

ZAPISUJĄC SIĘ DO NASZEGO OŚRODKA  W RAMACH PEŁNEGO PRZEKWALIFIKOWANIA NA PRAWO JAZDY I KWALIFIKACJĘ WSTĘPNĄ PRZYSPIESZONĄ PRZYGOTOWALIŚMY ATRAKCYJNE PAKIETY ZE SPECJALNYMI RABATAMI.

W RAMACH WSPÓŁPRACY Z OŚRODKIEM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ  PROWADZIMY PEŁEN ZAKRES USŁUG W RAMACH PRZEKWALIFIKOWANIA ZAWODOWEGO OD WIELU JUŻ LAT !

UDZIELANIE POMOCY FINANSOWEJ NA PRZEKWALIFIKOWANIE ZAWODOWE 

Przekwalifikowanie zawodowe to zmiana posiadanych przez uprawnionego kwalifikacji zawodowych na inne w celu wykonywania nowego zawodu, nabycie nowych kwalifikacji w ramach tego samego zawodu, uzyskanie innych kwalifikacji zawodowych niezbędnych do funkcjonowania na rynku pracy, uzyskanie certyfikatu, licencji, zdanie egzaminu lub uzyskanie wpisu na listę uprawnionych do wykonywania zawodu. Cel przekwalifikowania: uzyskanie umiejętności i kwalifikacji niezbędnych do podjęcia zatrudnienia na cywilnym rynku pracy.

Jako Ośrodek Szkolenia Kierowców posiadamy bogatą ofertę szkoleń, które odpowiadają na potrzeby rynku pracy. Od kilku lat zajmujemy się rekonwersją żołnierzy zawodowych, mamy doświadczenie we współpracujemy z Wojskowym Biurem Emerytalnym.

Druk zaświadczenia o rodzaju szkolenia jakie odbywają się w Naszym Ośrodku, który należy przekazać odnośnym władzom, zawsze wystawiamy po konsultacjach z osobą zainteresowaną. Zawiera on niezbędne dane o osobie chcącej podjąć szkolenie, o Ośrodku Szkolenia oraz o wysokości kosztów za szkolenie.
Po otrzymaniu pozytywnej decyzji z Wojskowego Biura Emerytalnego w Gdańsku rozpoczynamy szkolenie.

W ramach przekwalifikowania istnieje możliwość pokrycia kosztów:

• kursu na prawo jazdy wybranej kategorii;

• kursu kwalifikacji zawodowej kierowców do wybranej kategorii  (kwalifikacja wstępna przyspieszona);

• egzaminów państwowych.

Uzyskanie zaświadczenia o ukończonym kursie na prawo jazdy wybranej kategorii oraz certyfikatu wraz świadectwem kwalifikacji, jest niezbędne do funkcjonowania na rynku pracy kierowców zawodowych. Zdanie egzaminu państwowego ma na celu uzyskanie wpisu do prawa jazdy, które uprawnia do wykonywania zawodu.

Uprawnieni do otrzymania pokrycia kosztów na przekwalifikowanie:

• żołnierz zawodowy na 2 lata przed zwolnieniem z zawodowej służby wojskowej, o ile pełnił te służbę co najmniej 4 lata;
• były żołnierz zawodowy w okresie 2 lat od dnia zwolnienia z zawodowej służby wojskowej o ile pełnił tę służbę co najmniej 4 lata;
• małżonka / małżonek żołnierzy zawodowych, którzy zginęli lub ponieśli śmierć w wyniku wykonywania obowiązków służbowych- bezterminowo;
• dzieci żołnierzy zawodowych, którzy zaginęli lub ponieśli śmierć w wyniku wykonywania obowiązków służbowych- o ile nie przekroczyły osiemnastego roku życia, a w razie uczęszczania do szkoły lub odbywania studiów w szkole wyższej — 25 roku życia.

Wysokość limitów pokrywanych kosztów przeznaczonych na przekwalifikowanie zawodowe / mogą się zmienić /:

AKTUALNE KOSZTY PRZEKWALIFIKOWANIA

Rekonwersyjne stawki pokrywania kosztów przekwalifikowania zawodowego od 01.01.2022 r. do 22.04.2022 r. (wnioski złożone w terminie do 22.04.2022 r.) wynoszą:

 

OBOWIĄZUJĄCE LIMITY FINANSOWE DLA WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH PO RAZ PIERWSZY PO WEJŚCIU W ŻYCIE USTAWY O OBRONIE OJCZYZNY

Z DNIA 23 MARCA 2022 ROKU


po 4 latach służby wojskowej  –2.736,00 zł
po 9 latach służby wojskowej – 5.472,00 zł
po 15 latach służby wojskowej – 8.208,00 zł

ZMIANA AKTÓW PRAWNYCH

Informujemy, że w dniu 23 kwietnia 2022 r. wchodzi w życie nowa ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie ojczyzny (Dz.U. poz. 655), która uchyla m.in.:
– ustawę z dn. 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych;
– ustawę z dn. 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku Rzeczypospolitej Polskiej.
W nowej ustawie kwestie pomocy rekonwersyjnej uregulowane zostały:
– w stosunku do żołnierzy zawodowych w art. 236;
– w stosunku do żołnierzy niezawodowych w art. 308.
W sprawach wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.

Przyznana pomoc finansowa zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi dochód, od którego pobiera się przed udostępnieniem świadczenia zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości  10% należności. 

Wolne od podatku dochodowego są świadczenia do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 3000,00 zł (art. 21 ust. 1 pkt. 38 ustawy).

Źródło:http://oazgdynia.wp.mil.pl/pl/10.html