PRZEKWALIFIKOWANIE ZAWODOWE ŻOŁNIERZY

KIEROWCA ZAWODOWY

ZAPISUJĄC SIĘ DO NASZEGO OŚRODKA  W RAMACH PEŁNEGO PRZEKWALIFIKOWANIA NA PRAWO JAZDY I KWALIFIKACJĘ WSTĘPNĄ PRZYSPIESZONĄ PRZYGOTOWALIŚMY ATRAKCYJNE PAKIETY ZE SPECJALNYMI RABATAMI.

W RAMACH WSPÓŁPRACY Z OŚRODKIEM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ  PROWADZIMY PEŁEN ZAKRES USŁUG W RAMACH PRZEKWALIFIKOWANIA ZAWODOWEGO OD WIELU JUŻ LAT !

UDZIELANIE POMOCY FINANSOWEJ NA PRZEKWALIFIKOWANIE ZAWODOWE 

Przekwalifikowanie zawodowe to zmiana posiadanych przez uprawnionego kwalifikacji zawodowych na inne w celu wykonywania nowego zawodu, nabycie nowych kwalifikacji w ramach tego samego zawodu, uzyskanie innych kwalifikacji zawodowych niezbędnych do funkcjonowania na rynku pracy, uzyskanie certyfikatu, licencji, zdanie egzaminu lub uzyskanie wpisu na listę uprawnionych do wykonywania zawodu. Cel przekwalifikowania: uzyskanie umiejętności i kwalifikacji niezbędnych do podjęcia zatrudnienia na cywilnym rynku pracy.

Jako Ośrodek Szkolenia Kierowców posiadamy bogatą ofertę szkoleń, które odpowiadają na potrzeby rynku pracy. Od kilku lat zajmujemy się rekonwersją żołnierzy zawodowych, mamy doświadczenie we współpracujemy z Wojskowym Biurem Emerytalnym.

Druk zaświadczenia o rodzaju szkolenia jakie odbywają się w Naszym Ośrodku, który należy przekazać odnośnym władzom, zawsze wystawiamy po konsultacjach z osobą zainteresowaną. Zawiera on niezbędne dane o osobie chcącej podjąć szkolenie, o Ośrodku Szkolenia oraz o wysokości kosztów za szkolenie.
Po otrzymaniu pozytywnej decyzji z Wojskowego Biura Emerytalnego w Gdańsku rozpoczynamy szkolenie.

W ramach przekwalifikowania istnieje możliwość pokrycia kosztów:

• kursu na prawo jazdy wybranej kategorii;

• kursu kwalifikacji zawodowej kierowców do wybranej kategorii  (kwalifikacja wstępna przyspieszona);

• egzaminów państwowych.

Uzyskanie zaświadczenia o ukończonym kursie na prawo jazdy wybranej kategorii oraz certyfikatu wraz świadectwem kwalifikacji, jest niezbędne do funkcjonowania na rynku pracy kierowców zawodowych. Zdanie egzaminu państwowego ma na celu uzyskanie wpisu do prawa jazdy, które uprawnia do wykonywania zawodu.

Uprawnieni do otrzymania pokrycia kosztów na przekwalifikowanie:

• żołnierz zawodowy na 2 lata przed zwolnieniem z zawodowej służby wojskowej, o ile pełnił te służbę co najmniej 4 lata;
• były żołnierz zawodowy w okresie 2 lat od dnia zwolnienia z zawodowej służby wojskowej o ile pełnił tę służbę co najmniej 4 lata;
• małżonka / małżonek żołnierzy zawodowych, którzy zginęli lub ponieśli śmierć w wyniku wykonywania obowiązków służbowych- bezterminowo;
• dzieci żołnierzy zawodowych, którzy zaginęli lub ponieśli śmierć w wyniku wykonywania obowiązków służbowych- o ile nie przekroczyły osiemnastego roku życia, a w razie uczęszczania do szkoły lub odbywania studiów w szkole wyższej — 25 roku życia.

DO KIEDY SKŁADAĆ WNIOSKI

Wniosek o pomoc w zakresie przekwalifikowania zawodowego należy złożyć w terminie do 2 lat od dnia zwolnienia z zawodowej służby wojskowej. Zgodnie z art. 61 §3 Kpa jest to data wpływu dokumentów do Wojskowego Biura Emerytalnego. W związku z tym, Ośrodek Aktywizacji Zawodowej w Gdyni, do którego należy składać wnioski o przekwalifikowanie zawodowe, zaleca dostarczanie dokumentów w terminie do 23 miesięcy od dnia zwolnienia z zawodowej służby wojskowej.

Wysokość limitów pokrywanych kosztów przeznaczonych na przekwalifikowanie zawodowe / mogą się zmienić /:

AKTUALNE KOSZTY PRZEKWALIFIKOWANIA – OBOWIĄZUJĄCE LIMITY FINANSOWE

Z dniem 1 stycznia 2024 r. uległy zmianie stawki zwrotu kosztów przekwalifikowania zawodowego stawka na dzień dzisiejszy dla osób składających wniosek po raz pierwszy wynosi:

po 4 latach służby wojskowej (100% limitu) – 3600  zł
po 9 latach służby wojskowej (200% limitu) – 7200
po 15 latach służby wojskowej (300% limitu) – 10800 zł 

Limit to 60% najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego obowiązującego w dniu 1 stycznia roku kalendarzowego, w którym zainteresowany wystąpił po raz pierwszy z wnioskiem o udzielenie pomocy w przekwalifikowaniu zawodowym (w przypadku żołnierzy, którzy korzystali z pokrycia kosztów przekwalifikowania w latach poprzednich, stawka zależy od wartości najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego obowiązującego w danym roku). W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt.

NOWE ROZPORZĄDZENIE WS. REKONWERSJI DLA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH

W dniu 13 września 2022 r. opublikowano Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 sierpnia 2022 r.  w sprawie korzystania przez żołnierzy niezawodowych z prawa do pomocy w zakresie przekwalifikowania zawodowego, doradztwa zawodowego lub pośrednictwa pracy (Dz.U. poz. 1926).

Rozporządzenie dotyczy:

a) żołnierza, który został zwolniony z zasadniczej służby wojskowej albo terytorialnej służby wojskowej wskutek ustalenia przez wojskową komisję lekarską trwałej lub czasowej niezdolności do służby wojskowej w następstwie wypadku lub choroby pozostających w związku z pełnieniem służby wojskowej
b) małżonka oraz dzieci, którzy pozostawali na utrzymaniu żołnierza, który zaginął lub poniósł śmierć w związku z wykonywaniem zadań służbowych albo zmarł w okresie 3 lat po zwolnieniu ze służby wojskowej w następstwie wypadku lub choroby pozostających w związku z pełnieniem służby wojskowej
c) małżonka oraz dzieci, którzy pozostawali na utrzymaniu żołnierza zasadniczej służby wojskowej pełnionej jako nadterminowa w okresie od dnia 22 stycznia 1992 r. do dnia 31 grudnia 2009 r., który zaginął lub poniósł śmierć w związku z wykonywaniem zadań służbowych albo zmarł w okresie 3 lat po zwolnieniu ze służby wojskowej w następstwie wypadku lub choroby pozostających w związku z pełnieniem służby wojskowej

W dniu 10 maja 2022 r. opublikowano Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 maja 2022 r. w sprawie korzystania z pomocy w zakresie doradztwa zawodowego, przekwalifikowania, pośrednictwa pracy i odbywania praktyk przez żołnierzy zawodowych (Dz.U. poz. 978).
Rozporządzenie dotyczy:
a) żołnierza zawodowego
b) żołnierza zawodowego zwolnionego z zawodowej służby wojskowej
c) małżonka oraz dzieci pozostające na utrzymaniu żołnierza zawodowego, który zaginął lub poniósł śmierć w związku z wykonywaniem zadań służbowych albo zmarł w okresie 3 lat po zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej w następstwie wypadku lub choroby pozostających w związku z wykonywaniem zadań służbowych

Przyznana pomoc finansowa zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi dochód, od którego pobiera się przed udostępnieniem świadczenia zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości  10% należności. 

Wolne od podatku dochodowego są świadczenia do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 3000,00 zł (art. 21 ust. 1 pkt. 38 ustawy).

Źródło:https://oazgdynia.wp.mil.pl/aktualnosci-2016-12-01-d/koszty-przekwalifikowania/